Forslag til endring av ikrafttredelsesfristen for henholdsvis CITES-eiersertifikat og merking.

På vegne av Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet på høring forslag om endringer i forskrift 15. juni 2018 nr. 889 om innførsel, utførsel, besittelse mv. av truede arter av vill flora og fauna (CITES-forskriften) § 8 syvende ledd om frist for fremleggelse av CITES-eiersertifikat og tilsvarende frist i § 27 annet ledd om merking av eksemplar. Fastsatt frist gjelder i begge tilfeller for eksemplarer som befinner seg i Norge ved forskriftens ikrafttreden. Miljødirektoratet foreslår en fristforlengelse fra 1. juli 2020 til 1. juli 2023.

Høringsfristen settes til 22. juni 2020. Forskriften fastsettes kort tid etter dette. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på disse sidene: https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/

RNC imøteser endringen som positiv for våre medlemmer.

Det vi derimot opplever som særdeles problematisk er gjeldende regelverk rundt import CITES på liste B (II) arter. Internasjonale kontroll myndigheter og speditører følger CITES foreskriftene, og er ikke kjent med det særnorske regelverket om import CITES på liste B (II) arter. Dette har allerede ført til inndragelse av flere trofeer, uten at importør eller eksportør er kjent med gjeldende regelverk, men har handlet i god tro utifra dagenes CITES foreskrift. Så lenge trofeene befinner seg på tollager og ikke er formelt importert til Norge ber vi miljødirektoratet utvise en større grad av romslighet. Når trofeene stammer fra lovlig jakt og vedlagt eksport CITES foreligger i henhold til CITES foreskriften, bør miljødirektoratet utstede import CITES, i stedet for dagens praksis med inndragelse av jakttrofé. Det bør etter RNC sitt skjønn minimum kunne la seg gjennomføre i hvert fall for perioden frem til 1. juli 2023. Da det hersker stor usikkerhet rundt gjeldende regelverk pr. dags dato.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.