NOAH en “none-use” organisasjon

NOAH’s Siri Martinsen skriver i sitt debatt innlegg 19.06.2019  at Norge nå øker utnyttingen av ville dyr for pengenes skyld.

https://www.dagbladet.no/kultur/jakt-som-rekreasjon/71184582?fbclid=IwAR3gRhdH8ykYzcZ1qL-bs9PHskUq6gwGJOtd9nCYOCyO__EZPuTQacZCJsk

På bakgrunn av at Landbruks- og matdepartementet (LMD) overtar ansvaret for «høstbare viltressurser» fra Klima- og miljødepartementet (KLD). At LMD og landbruks-, jakt- og skogeierorganisasjonene ønsker økte inntekter av jakt er ikke det samme som at man øker utnyttingen av ville dyr. Det er ikke foreslått endrede jaktkvoter som følge av omleggingen. Så i praksis er statusen uendret. Siri Marthinsen skriver videre. Det er liten tvil om at jakt først og fremst er blitt rekreasjon. Vi er mange som ønsker og oppleve soloppganger og solnedganger i villmarka, mange av oss i ukevis i strekk. For å se dyrene og oppleve naturen på dens egne premisser. (Mennesket som art er overlegent den arten som nedlegger sitt bytte på den mest mulige humane måte.) Ikke betrakte den fra distanse bak på planet på en Landcruiser i en nasjonalpark i Afrika med et fotoapparat, eller via National geographic. Jegere ønsker å ta del i naturens kretsløp, og være selvforsynte og høste av det overskuddet naturen byr på. Skal disse verdiene overføres fra generasjon til generasjon, som de fleste jegere jeg kjenner er svært opptatt av, kan ikke “utnyttingen” økes, skal de neste generasjoner være like privilegerte som oss må det høstes av overskuddet. Dagens jegere er derfor de som i første rekke, kjemper for sunne og levedyktige viltbestander.

Alt nedfelt i Naturmangfold loven Kapittel 1.

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.

100% uavhengig av den enkeltes jegers motivasjon for å bedrive jakt, så er det også forvaltnings messing nødvendig og bedrive jakt på mange arter.

  • Norge er det eneste landet i Europa som har intakte høyfjellsøkosystemer med bestander av den opprinnelige ville europeiske fjellreinen. Vi har derfor et internasjonalt ansvar for å ta vare på villreinen og de naturlige leveområdene den er avhengig av. For å ikke overskride den økologiske bæreevnen er det nødvendig med jakt på villrein.
  • Jakt er også vesentlig for overlevelsen til mange av klodens mest truede arter https://vimeo.com/106380780
  • Jeg kunne her ha listet opp 1000 vis av prosjekter, initiert av jegere som har vært en kjempe suksess for viltet og dets habitat’er.

Siri Martinsen påstand om at jakt og fangst det største problemet for de ville dyrene er ikke riktig, så lenge en velger å skille mellom lovlig og ulovlig jakt.

64342511_3023950287677469_3008466652015624192_n

Robert Knell fra Queen Mary Universitet i London er bekymret for at jegerne tar ut for mange store hanndyr, og mener at en slik forvaltnings modell kan føre til at viltet står dårligere  rustet til å møte klimaendringene. Han sier videre at “When properly regulated, trophy hunting can be a powerful force for conservation, which is why we’re suggesting a different management approach as opposed to calling for a ban” Det må legges til at mange av Knell’s kolleger er langt mindre bekymret for viltets evne til å møte klimaendringene en Knell selv.

Siri Martinsen hevder videre at ville dyr utsettes for unødig lidelse på grunn av jakt. Norge har lange tradisjoner for jakt og fangst. Det skal legges best mulig til rette for videreføring av jakt innenfor bærekraftige og dyreetiske rammer. Det er ulike krav som stilles til jegere som skal drive jakt eller fangst på arter i Norge. All jakt skal være human. Det innebærer blant annet av dyr ikke skal bli utsatt for unødige lidelser.

Noah og andre verneorganisasjoner som forfekter “no-use” er per i dag, etter min mening, en av de største truslene mot viltet ikke bare i Norge, men i hele verden. Erkjennelsen at naturen og dens innbyggere har verdi i seg selv, er på ingen måte i noen motsetning til at jakt som forvaltning og rekreasjon har en økonomisk verdi. Tvert i mot, en bærekraftig utnyttelse av naturen med en høy økonomisk verdi, danner grunnlaget for en ennå sterkere fokus på viltet og forvaltningen.

62132900_2112792378830512_8685081900156452864_n.jpg

Nils-Ole

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.