New provisions on trade in threatened species in Norway

norge

Jun 15, 2018. The King of State Council today adopted a new regulation on trade in threatened species (Cites). The regulations include, among other things, new requirements for import permits for a number of non threatened species, on list B, requirements for ownership certificates and labeling for certain species, such as all cat, bears and wolfs, as well as multi-use permits for certain specimens that can be used for multiple border crossings.

Learn more here (in Norwegian)

SCI Nordic Chapters position to the new regulations have not changed since the hearing, special Norwegian restrictions merely impose obstacles in the way of hunting and could mean a reduction of revenue in the countries where the trophy hunt takes place, to the detriment of the conservation of both wildlife and its habitats.

Bellow is our hearing statement that we delivered to the Norwegian Environment Agency (in Norwegian).

Generelle kommentarer til forslag om innførsel, utførsel, overdragelse eller besittelse av truede arter av vill flora og fauna (CITES)

På vegne av våre norske medlemmer reagerer vi på forslaget om at det kreves eiersertifikat for en rekke viltarter på liste B for trofeer som allerede befinner seg innenlands, og at det må søkes / meldes om nytt eiersertifikat ved overdragelse (arv) og ved flytting.

Listen omfatter blant annet alle bjørner, ulver og kattedyr. Disse trofeene skal forsynes med mikrochips til kr 100 + 300 = kr 400. Alle utstoppede bjørner og andre helmontasjer som ikke går inn i en privatbil må fraktes lange strekninger til nærmeste preparant for chips-merking. Dette vil medføre økonomiske og betydlig administrative konsekvenser for mange av våre medlemmer. Videre at det skal kreves importtillatelse for liste B.

Importtillatelsene vil være gyldig i 12 mnd, de fleste av oss har erfart at trofeer fra Afrika bruker lengre tid før de kommer hjem.

Trofejaktens betydning er kritisk for mange arters overlevelse, derfor ønsker vi ikke særnorske begrensninger eller et økt byråkrati. Etter vår mening er dagens CITES regelverk tilstrekkelig.

Norge har pr. dags dato ikke vedtatt bestemmelser som går ut over konvensjonens minste krav. Slik bør det forbli.

Lovlydige trofejegere er dagens garantister for “Sustainable use”. Vi er uenige i antagelsen om at innførselstillatelse vil bidra til bedre kontroll, og i siste innstans føre til at liste B arter forblir på liste B, og ikke havner på liste A. Vi mener at IUCN og CITES har en god dialog med dagens moderne trofeejegere ,og deres organisasjoner. Konvensjonen har derfor den nødvendige aksept hos alle de innvollverte parter.

Vi mener at en ny foreskrift uten aksept av alle innvolverte parter er en foreskrift Miljødirektoratet ikke kan se seg tjent med.

De arter som omfattes av særlig behov for kontroll, er allerede ivaretatt av konvensjonen

Vi oppfatter at alle lovlig innførsler i dag blir tollbehandlet, og mener at antagelsen om at det blir innført et betydlig antall som ikke blir tollbehandlet er feil. Vi i Nordic Safari Club Chapter mener at toll-og avgiftsetaten igjennom gjeldende kontrollbestemmelse har den nødvendige kontrollmyndighet, og ser ikke nødvendigheten av flere kontollmyndigheter når det gjelder jakttrofeer.

Ingen slike trofeer kan bli opptatt i dagens rekord bøker, da eier må skrive under på at jakta er lovlig gjennomført. Verdien av ulovlige trofeer for de seriøse jegerene er derav meget lav. I visse tilfeller kreves også CITES papirer for arter som omfattes av særlige behov for kontroll.

Vår konklusjon er at antagelsene de nye foreskriftene bygger på, er upresise og dårlig begrunnet. Vi anbefaler derfor at merking og importtillatelse av liste B arter ikke innføres i den nye foreskriften.

Mvh
Nordic Safari Club Chapter

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.